Ga naar de inhoud

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Boerenspellen

Artikel 1: Toepasselijkheid

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tussen Boerenspellen”, hierna ook “de opdrachtnemer”, en de natuurlijke persoon, maatschap, vennootschap of rechtspersoon die aan Boerenspellen opdracht geeft of heeft gegeven, hierna “de opdrachtgever”.
2. Als overeenkomst worden aangemerkt alle tussen opdrachtgever en opdrachtnemer gemaakte afspraken met betrekking tot door opdrachtnemer voor opdrachtgever te organiseren activiteiten.
3. Indien de opdrachtgever een maatschap, vennootschap of rechtspersoon is, zijn algemene voorwaarden van opdrachtgever niet op de overeenkomst van toepassing.

Artikel 2: Betaling

1. Betaling dient te geschieden per bank of per giro of contant in geldige Nederlandse valuta.
2. Bij betaling per bank of giro dient 14 dagen na ontvangst van de eindfactuur 100% van het overeengekomen bedrag te zijn voldaan op rekening van Boerenspellen te zijn voldaan. Hiervoor verstrekt Boerenspellen een factuur. Indien niet voor aanvang van de activiteiten 50% van het overeengekomen bedrag per bank of giro is voldaan, dient contant te worden betaald.
3. Contante betaling dient plaats te vinden op de dag van en direct na afloop van de door Boerenspellen georganiseerde activiteiten, tenzij anders is overeengekomen.
4. Indien binnen 14 dagen na afloop van de activiteiten geen betaling heeft plaatsgevonden, is er sprake van verzuim en is Boerenspellen gerechtigd wettelijke rente in rekening te brengen.
5. Kosten die Boerenspellen dient te maken ter incasso van de openstaande bedragen komen voor rekening van de opdrachtgever. Buitengerechtelijke incassokosten worden gesteld op 15% van de vordering. Een betaling strekt eerst in mindering op de incassokosten,
vervolgens op de verschuldigde rente en daarna op de hoofdsom.

Artikel 3: Aantal deelnemers, Garantieaantal en Wijzigingen

1. Boerenspellen organiseert begeleide activiteiten en catering voor een minimum aantal van 4 personen. Het minimum aantal van 4 personen geldt niet voor de steptochten of het golf.
2. Opdrachtgever dient bij het verstrekken van de opdracht aan te geven voor hoeveel personen de activiteiten dienen te worden georganiseerd, met inachtneming van lid 1.
3. Boerenspellen hanteert een garantieaantal van 75% van het aantal personen dat bij het verstrekken van de opdracht is opgegeven. Dit garantieaantal wordt minimaal in rekening gebracht. 4. Wijzigingen in het aantal personen: a. Wijzigingen waarbij het aantal personen lager is dan het opgegeven aantal, maar hoger dan het garantieaantal, kunnen tot 3 dagen van te voren zonder financiële consequenties doorgegeven worden. Het gewijzigde aantal personen wordt dan in rekening gebracht.
b. Indien tot 3 dagen van te voren een aantal wordt doorgegeven dat lager ligt dan het garantieaantal,blijft het garantieaantal van kracht.
c. Binnen 3 dagen kunnen er geen wijzigingen in het aantal personen worden doorgegeven zonder financiële consequenties.
d. Gaat het om een wijziging van het aantal personen boven het opgegeven aantal, dan wordt het aantal personen boven het opgegeven aantal ook in rekening gebracht.

Artikel 4: Annuleren

1. Annuleren kan zonder kosten tot 60 dagen voorafgaand aan de dag van de activiteiten.
2. Bij annulering tot 30 dagen voorafgaand aan de dag van de activiteiten is 25% van het factuurbedrag verschuldigd.
3. Bij annulering tot 14 dagen voorafgaand aan de dag van de activiteiten is 50% van het factuurbedrag verschuldigd.
4. Bij annulering binnen 14 dagen is het totale factuurbedrag verschuldigd.

Artikel 5: Verplichtingen van de opdrachtgever en deelnemer en uitsluiting aansprakelijkheid opdrachtnemer

1. Deelnemers zijn verplicht persoonlijke omstandigheden, welke deelname aan de activiteiten kunnen bemoeilijken te melden. Deze verplichting geldt met name voor alle relevante medische en conditionele bijzonderheden.
2. Het ontbreken van (eventueel) zwemdiploma’s is een verantwoordelijkheid van de opdrachtgever (school, ouders of familie).
3. Deelname geschiedt op eigen risico. Niet meedoen aan bepaalde onderdelen zal geen nadelige gevolgen hebben op het wedstrijdverloop.
4. Boerenspellen en haar medewerkers zijn nimmer aansprakelijk voor vermissing, verduistering, diefstal of schade, direct of indirect, van of aan goederen van deelnemers.
5. Het arrangement vindt ook bij slecht weer plaats, tenzij hierover schriftelijk andere afspraken zijn gemaakt of het dusdanig slecht weer is dat de veiligheid van de deelnemer(s) in gevaar komt. Boerenspellen zal in dit geval haar best doen het programma toch doorgang te laten vinden.

Artikel 6: Aanvullende voorwaarden. Bijzonderheden, Voorwaarden, Geldigheid offerte

* Bij definitieve boeking gaan wij ervan uit dat u op de hoogte bent van onze huurvoorwaarden.
* Bij reservering verzoeken wij u te kleden op alle weersomstandigheden
* Wijzigingen in de boeking door de opdrachtgever:
– Bij annulering binnen 7 dagen voor de activiteit is de huurder verplicht tot het betalen van 100% van het huurbedrag.
– Bij annulering binnen 14 dagen voor de activiteit is de huurder verplicht tot het betalen van 50% van het huurbedrag.
– Wijzigingen van het aantal deelnemers (tot 10%) kunnen tot 7 dagen voor de activiteit schriftelijk/via email worden doorgegeven.
– Wijzigingen in de boeking door Escaperoom Limburg:
a. Indien er door overmacht (zware technische problemen) één of enkele Escape Roomsniet gespeeld kunnen worden, verplicht Boerenspellen zich tot het bieden van een alternatief.programma binnen het huidige budget van de opdrachtgever* Kan de opdrachtgever/huurder zich niet vinden in het alternatief is het hem voor behouden de volledige boeking te annuleren.
* De geldigheid van onze offertes is 14 dagen na dagtekening. Indien wij na deze datum geen reactie van u hebben mogen ontvangen, komt de datum automatisch te vervallen. Bij opdracht is de reservering definitief.
* Betaling particulier
Zowel het gereserveerde eten als de activiteitenkosten dienen uiterlijk 4 dagen voor aanvang van de activiteit te worden voldaan.
Alle genoemde bedragen zijn inclusief btw. De activiteiten, het eten en de niet-alcoholische dranken vallen onder het lage BTW tarief van 6%. Alcoholische dranken vallen onder het hoge BTW tarief van 21% * Wij hebben geen mogelijkheden tot het accepteren van creditcard.
* Betaling zakelijk
– Betaling kan geschieden op locatie per pin of a contant.
– Voor bedrijven bieden wij tevens de mogelijkheid om het volledige uitje op factuur te laten plaatsvinden.
– Indien de factuurgegevens een week voor aanvang volledig bij ons bekend zijn,
– Betaling middels factuur binnen 14 dagen na factuurdatum: